1511 روز پیش

خانواده کمجاچوب، بزرگترین خانواده مبلمان کشور شد.

در ابتدای سال جاری، به لطف حمایت های بی دریغ مشتریان از محصولات خانواده کمجا چوب، تعداد مشتریان شرکت از مرز 80.000 نفر عبور کرد. این درحالی است که تعداد مراکز فروش خانواده کمجا چوب در استان های تهران و البرز از 8 مرکز فراتر رفته و در کل کشور بالغ بر 25 مرکز شده است.

تعداد شاغلین مستقیم و غیر مستقیم خانواده کمجا چوب نیز در ابتدای امسال به عدد 200 رسیده است و با برنامه توسعه ای در حال انجام، به زودی تعداد شاغلین افزایش چشمگیر خواهد داشت. 

این آمارها نشان می دهد که در ابتدای سال جاری، خانواده کمجا چوب به بزرگترین خانواده مبلمان کشور تبدیل شده است.

مطالب تصادفی

برنامه توسعه بازار شرکت کمجا چوب اجرایی شد.
برنامه توسعه بازار شرکت کمجا چوب اجرایی شد.

این برنامه در حوزه تولید، محصول و بازار به مرحله اجرا گذاشته شده است.

خانواده کمجاچوب، بزرگترین خانواده مبلمان کشور شد.
خانواده کمجاچوب، بزرگترین خانواده مبلمان کشور شد.

اخیرا در حوزه فروش، تعداد مشتریان شرکت از مرز 80.000 مشتری عبور کرده است.

افتتاحیه نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب
افتتاحیه نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب

نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب

کم جا گستر، گسترش اعتبار شما
Kamja Gostar, Your Prestige Promotion